Algemene voorwaarden KeepTotal

DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden van KeepTotal (hierna te noemen "Voorwaarden") hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 1. Abonnee: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie KeepTotal een Overeenkomst wil aangaan, aangaat en/of is aangegaan;

 2. KeepTotal: de eenmanszaak met privé aansprakelijkheid KeepTotal, gevestigd te (9101 KH) Dokkum aan de Grote Breedstraat 9a, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66110084;

 3. Partijen / Partij: Abonnee en/of KeepTotal;

 4. Overeenkomst: iedere overeenkomst en/of andersoortige rechtsverhouding(en) tussen Partijen met betrekking tot de levering van (Online) Trainingen, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter uitvoering van die Overeenkomst(en);

 5. Online Training(en): online toegang tot programmatuur en/of content, die het doel dient online opleidingsmaterialen en het beheren daarvan toegankelijk en mogelijk te maken via de online leeromgeving van KeepTotal, te raadplegen via www.keeptotal.nl;

 6. Gebruiker: de eindgebruiker van de Online Training(en) die door KeepTotal is geautoriseerd om gebruik te maken van de Online Trainingen en in het bezit is van een persoonlijk inlogaccount.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

 1. Wanneer er schriftelijk geen expliciete ingangsdatum is overeengekomen, treedt de Overeenkomst in werking op de datum dat Abonnee toegang krijgt tot de Online Training(en)en.

 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders en Overeenkomsten alsmede op de uitvoering(en) daarvan.
 3. KeepTotal heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. KeepTotal zal een dergelijke wijziging minimaal 14 dagen voorafgaand aan de wijziging communiceren.
 4. Indien de wijziging van de Voorwaarden KeepTotal het recht geeft de prijs voor de Online Trainingen te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst of een dienst te leveren die wezenlijk afwijkt van de Overeenkomst, heeft de Abonnee die een consument is (een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf) het recht de Overeenkomst te beëindigen. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, uiterlijk 30 dagen na de bekendmaking van de wijziging.
 5. Lid 4 van dit artikel is niet van toepassing op wijzigingen van of aanvullingen op de Voorwaarden die het gevolg zijn van wet- en/of regelgeving.

VOORWAARDEN EN VERPLICHTINGEN GEBRUIKER ONLINE TRAININGEN

 1. Het gebruik van de Online Trainingen is voorbehouden aan de Gebruiker. Gebruiker verplicht zich de Online Trainingen en bijbehorende documentatie en hulpmiddelen enkel te gebruiken voor de duur van en binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. ledere Gebruiker dient een persoonlijk inlogaccount aan te maken in de door KeepTotal ter beschikking gestelde online leeromgeving. Gebruiker zal de gegevens en het wachtwoord van het persoonlijk inlogaccount alsmede de inhoud van de Online Trainingen altijd geheim houden en derden geen toegang geven tot de Online Trainingen.

 3. Een persoonlijk inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één gebruiker. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft KeepTotal het recht het betreffende account direct en zonder notificatie te blokkeren. Bij herhaaldelijke overtreding is KeepTotal gerechtigd de Overeenkomst direct en zonder notificatie op te schorten of te ontbinden. Abonnee heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen en dient een boete te betalen van 1000 euro, onverminderd het recht van KeepTotaal om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 4. Een voetbalvereniging inlogaccount mag niet worden gebruikt door meer dan één voetbalvereniging. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van deze bepaling heeft KeepTotal het recht het betreffende account direct en zonder notificatie te blokkeren. Bij herhaaldelijke overtreding is KeepTotal gerechtigd de Overeenkomst direct en zonder notificatie op te schorten of te ontbinden. Abonnee heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde vergoedingen en dient een boete te betalen van 1000 euro, onverminderd het recht van KeepTotaal om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 5. Op aangekochte inlogaccounts is in geen geval restitutie mogelijk, noch is doorverkoop aan derden hiervan toegestaan.

 6. Binnen een account van Abonnee zijn alleen personen gerechtigd een persoonlijk account aan te maken indien zij lid zijn van de desbetreffende, betalende vereniging (Abonnee).

EIGEN LEEROMGEVING ABONNEE

 1. Abonnee is niet gerechtigd de Online Trainingen te kopiëren naar een Eigen Leeromgeving,

 1. Indien Abonnee gebruik maakt van de Online Traingingen via Eigen Leeromgeving, is KeepTotal gerechtigd het betreffende account direct en zonder notificatie te blokkeren. Tevens is KeepTotal gerechtigd de Overeenkomst direct en zonder notificatie op te schorten of te ontbinden. Abonnee heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van reeds betaalde vergoeding en dient een schadevergoeding te betalen van 1000 euro.

 2. Abonnee is niet gerechtigd aan derden een sublicentie op de Online Trainingen te verstrekken of de Online Trainingen te (laten) commercialiseren of daarin wijzigingen aan te (laten) brengen.

VERPLICHTINGEN VAN ABONNEE

 1. Abonnee verplicht zich de Online Trainingen en bijbehorende documentatie en hulpmiddelen te gebruiken enkel voor de duur van en binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst, deze Voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving en ziet er op toe en staat er voor in dat Gebruiker(s) zich hier eveneens strikt aan houden.
 2. Abonnee garandeert dat de door hem aan KeepTotal verstrekte gegevens in alle opzichten correct en niet misleidend zijn. Bij wijziging van verstrekte gegevens zal Abonnee KeepTotal daarover direct schriftelijk informeren.
 3. Abonnee zal derden, die niet behoren tot de medewerkers van Abonnee, geen toegang geven tot de Online Trainingen en geheimhouding betrachten over de inhoud van de Online Trainingen. Abonnee neemt alle technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om diefstal of onrechtmatige toegang tot de Online Trainingen te voorkomen. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau.
 4. In geval van (mogelijke) diefstal of onrechtmatige toegang, zal Abonnee KeepTotal daarvan direct schriftelijk in kennis stellen en — voor eigen rekening — alle maatregelen nemen om verder onrechtmatig gebruik te voorkomen en/of het reeds ontstane onrechtmatig gebruik te verhelpen.
 5. Het is Abonnee zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van KeepTotal niet toegestaan de Online Trainingen en daarmee verband houdende informatie (geheel of gedeeltelijk) aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen of te vercommercialiseren.
 6. Abonnee verplicht zich de overeenkomst te ondertekenen voorafgaand aan de aanmaak van een account. Wanneer door Abonnee al wel een account is aangemaakt, maar de overeenkomst nog niet is ondertekend, wordt de overeenkomst toch geacht te zijn gesloten en verplicht Abonnee zich de overeenkomst alsnog onverwijld te ondertekenen en verschaft zij KeepTotal het recht met terugwerkende kracht kosten in rekening te brengen.

BETALING EN VERGOEDING

 1. Abonnee is voor de afname van de Online Trainingen de vergoedingen verschuldigd zoals opgenomen in de Overeenkomst tussen Partijen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, worden de tarieven uitgedrukt in Euro. Alle prijzen, tarieven en vergoedingen zijn inclusief BTW en overige, ingevolge de wet verschuldigde heffingen.
 3. Facturen worden weergegeven in een facturenoverzicht in de beheeromgeving van Abonnee. Facturen worden aan Abonnee verzonden per e-mail.
 4. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn aan KeepTotal op de wijze zoals omschreven op de factuur, tenzij anders overeengekomen met KeepTotal. Abonnee is nimmer gerechtigd enig bedrag te verrekenen met vorderingen van Abonnee op KeepTotaal of betaling aan KeepTotal op te schorten. Indien Abonnee het bedrag van de factuur betwist, dient hij zijn bezwaren binnen 14 dagen schriftelijk aan KeepTotal mee te delen, bij gebreke waarvan dit recht komt te vervallen.
 5. Acties en kortingen op de verschuldigde vergoedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, eenmalig en gelden niet voor nieuwe facturen.
 6. Na het verstrijken van de onder lid 4 van dit artikel bedoelde termijn, is Abonnee automatisch en zonder dat ingebrekestelling vereist zal zijn in verzuim.
 7. Indien Abonnee in verzuim is, is KeepTotal gerechtigd de toegang tot de Online Trainingen per direct en zonder notificatie op te schorten.
 8. Indien Abonnee nalatig blijft de vordering te voldoen en KeepTotal de vordering uit handen geeft, is Abonnee naast wettelijk verschuldigde handelsrente over de vordering, verplicht de buitengerechtelijke incassokosten aan KeepTotal te vergoeden, zijnde minimaal een bedrag gelijk aan 15% van de vordering.
 9. KeepTotal is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen, conform het Consumentenprijsindexcijfer als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek

GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 1. KeepTotal streeft er naar haar Online Trainingen 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande downtime ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden), maar levert daartoe geen garantie.
 2. KeepTotal zal van tijd tot tijd updates uitbrengen in verband met het optimaliseren van de Online Trainingen. Abonnee accepteert dat de Online Trainingen van KeepTotal worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende diensten of services van KeepTotal. KeepTotal heeft op ieder moment het recht (delen van) het aanbod en de inhoud van haar Online Trainingen uit te breiden, aan te passen of te verwijderen. Abonnee heeft in dat geval geen recht op restitutie op betaalde vergoedingen of kortingen op toekomstige verschuldigde vergoedingen aan KeepTotal.
 3. KeepTotal geeft geen garanties met betrekking tot de werking van de Online Trainingen op de computer(besturing)systemen van Abonnee en Gebruikers.
 4. KeepTotal geeft geen garantie voor de geschiktheid van de Online Trainingen voor enig bepaald doel.
 5. De aansprakelijkheid van KeepTotal voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Abonnee, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging van zaken die door Abonnee worden gebruikt in de normale uitoefening van een beroep of bedrijf is uitgesloten. Meer in het bijzonder is KeepTotal niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, dood, ziekte of lichamelijk letsel ontstaan uit hoofde van, door of in verband met de uitvoering van de Online Trainingen of daarmee verband houdende diensten, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van KeepTotal.
 6. KeepTotal is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat KeepTotal bij de uitvoering van de Overeenkomst is uitgegaan van door Abonnee of Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. De totale aansprakelijkheid van KeepTotal is beperkt tot maximaal de factuurwaarde ex BTW van de afgenomen Online Trainingen in het voorafgaande jaar, dan wel het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van KeepTotal in het betreffende geval aan haar uitkeert.
 8. Aansprakelijkheid van KeepTotal ontstaat slechts indien Abonnee KeepTotal binnen 14 dagen nadat zij op de hoogte van de vermeende schade is gekomen, deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en KeepTotal ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
 9. Abonnee vrijwaart KeepTotal en haar medewerkers/ opdrachtnemers van alle aanspraken van derden, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de diensten die KeepTotal verricht, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van KeepTotal.

BEËINDIGING EN ONTBINDING

 1. De Overeenkomst kan door Abonnee tegen het einde van de looptijd schriftelijk per e-mail aan KeepTotal of worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 maanden.
 2. De Overeenkomst kan door KeepTotal tegen het einde van de looptijd worden opgezegd, met een opzegtermijn van 2 maanden, bij gebreke waarvan de Overeenkomst van rechtswege wordt verlengdvoor eenzelfde periode.
 3. Uiterlijk 1 (één) dag na het eindigen van de Overeenkomst zal Abonnee:
  • i) het aanbieden van de Online Trainingen aan Gebruikers staken;
  • ii) alle (gedeeltelijke) kopieën die in haar bezit zijn verwijderen en eventuele fysieke kopieën direct retourneren aan KeepTotal;
  • iii) schriftelijk aan KeepTotal verklaren dat aan sub i en ii van dit artikellid is voldaan. KeepTotal heeft het recht door middel van een audit te controleren of aan dit artikellid is voldaan en Abonnee zal daartoe alle medewerking verlenen.
 4. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst toe indien de andere Partij toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming.
 5. KeepTotal kan, onverminderd het recht op het vorderen van schadevergoeding, de overeenkomst met Abonnee zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang ontbinden, indien Abonnee tekortschiet in haar (betalings)verplichting(en), al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend, indien Abonnee in staat van faillissement wordt verklaard of indien zijn onderneming/vereniging wordt geliquideerd of beëindigd. KeepTotal zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 6. Bedragen die KeepTotal vóór de ontbinding respectievelijk beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen reeds ter uitvoering van de Overeenkomst is verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging en/of ontbinding direct opeisbaar.
 7. Het staat KeepTotal steeds vrij voor de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen of de rechten en plichten onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder dat hierdoor voor Abonnee de mogelijkheid ontstaat de Overeenkomst te ontbinden.

GEHEIMHOUDING

Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke informatie van de andere Partij ter kennis of in handen van derden komt. Eén en ander geldt niet indien de openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is of in zijn bezit was, anders dan door schending van een geheimhoudingsverplichting.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. KeepTotal houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de wettelijke voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens ("Wbp") en zal persoonsgegevens altijd in lijn met haar privacy policy op behoorlijke, zorgvuldige en veilige wijze verwerken.
 2. Persoonsgegevens van Abonnee(s) en Gebruiker(s) zullen door KeepTotal niet aan derden worden verstrekt, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. Abonnee heeft op grond van de Wbp verplichtingen tegenover de Gebruikers, zoals ten aanzien van het verstrekken van informatie, alsmede het geven van inzage in, het wijzigen of anonimiseren van persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust op Abonnee en Abonnee garandeert dat hij zich te allen tijde aan de Wbp houdt. onderstreepte deel is geen sprake van, moet het dan wel genoemd worden?
 4. KeepTotal behoud alle door Abonnee ingevulde documentatie en behoudt zich het recht voor deze met derden te delen of aan derden te verkopen of door derden te laten analyseren. Door ondertekening van de overeenkomst verklaart Abonnee zich hiermee bij voorbaat akkoord.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Online Trainingen en bijbehorende documentatie berusten bij KeepTotal of diens licentiegevers c.q. toeleveranciers. De Online Trainingen blijven altijd eigendom van KeepTotal. Het is Gebruiker en Abonnee niet toegestaan (gedeelten) van teksten, afbeeldingen of andere beschermde werken van KeepTotal of diens licentiegevers c.q. toeleveranciers te gebruiken of te verveelvoudigen, anders dan bepaald in de Overeenkomst of deze Voorwaarden. Bij overtreding van dit verbod verbeurt Abonnee aan KeepTotaal een boete van € 10.000,- onverminderd het recht van KeepTotaal om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

SLOTBEPALINGEN

 1. Ingeval van nietigheid (van een deel van) één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden, zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
 2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen KeepTotal en Abonnee is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Noord Nederland, zittingsplaats Leeuwarden, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van ieder geschil tussen partijen.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen KeepTotal en Abonnee is uitsluitend de algemene voorwaarden van KeepTotal van toepassing.

 

1 oktober 2016